Standarder

CE-märkning av personlig skyddsutrustning
Certifieringen ger tillverkaren möjlighet att CE-märka produkten, vilket är en nödvändighet för att kunna släppa ut produkten på den europeiska marknaden. Direktivet, som ibland kallas PPE-direktivet (från engelskans Personal Protective Equipment) är överfört till svensk lag via Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1996:7.

 

För tillverkare av personlig skyddsutrustning av kategori II och III måste tillverkaren anlita ett s.k. anmält organ som genom en typkontroll bekräftar att produkten uppfyller tillämpliga krav i direktivet. Typkontrollen sker mot en harmoniserad europeisk standard, om en sådan finns. Efter godkänd typkontroll utfärdas ett intyg om EG-typkontroll (benämns ibland certifikat). När det gäller kategori III-produkter (Fallskydd) måste tillverkaren förutom typkontrollen också låta ett anmält organ kontinuerligt kontrollera de tillverkade produkterna. Detta kan ske genom kontroll av produkterna alternativt granskning av tillverkarens kvalitetssystem. Tillverkaren väljer själv vilket alternativ som skall tillämpas

 

 

EN Standarder.
Den personliga fallskyddsutrustningen som tillverkas av Cresto är fallskyddssystem utvecklade för att rädda livet på användaren (kategori 3 – PPE – personlig fallskyddsutrustning mot dödlig eller allvarlig fara). Samtliga produkter måste överensstämma och vara godkända enligt gällande europeiska standarder - EN.